Jak se přidat

Pokud se chceš stát členem či členkou Historického spolku Zádruha, vytiskni si přihlášku a pošli nám ji vyplněnou na adresu Historický spolek Zádruha, Husitská 347/97, 417 41, Krupka. O tvém přijetí rozhodne nejbližší členská schůze Historického spolku Zádruha. Pokud nemáš možnost tisku, napiš si o ní a pošleme ti přihlášku na tebou uvedenou adresu.

Přihláška do spolku

Přihláška do Historického spolku Zádruha, z.s.

se sídlem Husitská 347/97, 417 41 Krupka, zapsaném u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 29. 7. 2017 pod Spisovou značkou 10625 L. IČO: 06257721.

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Trvalé bydliště:

Korespondenční adresa:

Telefon:

E-mail:

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s planými Stanovami Historického spolku Zádruha z. s. (dále jen „Spolek“), jehož členem/kou se chci stát. Jsem připraven/a respektovat výrok schůze výboru Spolku, který rozhoduje o členství. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena Spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy Spolku, se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak, jako rozhodnutími orgánů Spolku.

Tímto souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů pro vnitřní potřeby Spolku. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas poskytují na dobu mého členství ve Spolku.

Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.

V ......................... dne ....................

Podpis: .......................